გასაქირავებელი ფართები
საკონფერენციო
ოთახი

მოცულობა: 260 მ2

ტევადობა: 120 ადამიანი

 

საკონფერენციო
ოთახი

მოცულობა: 260 მ2

ტევადობა: 120 ადამიანი

 

საგამოფენო
დარბაზი

მოცულობა: 300 2

 

მუზეუმის მაღაზია
მუზეუმის კაფე

Subscribe to Our Newsletter